IC.IDO pre letecký a kozmický priemysel

3D virtuálne skúsenosti produktov pre aeronautiku a letecký priemysel

Prijímajte správne rozhodnutia v správnom čase, a realizujte ich so zefektívnenými nákladmi pomocou IC.IDO

IC.IDO: uznávaný priekopník a svetový líder v riešeniach priemyselnej virtuálnej reality

End-to-End virtuálna tyorba prototypov

ESI sa môže pochváliť unikátnymi vedomosťami v oblasti virtuálneho navrhovania produktov , založenom na rozsiahlom súbore súvislých, priemyselne orientovaných aplikácií, včítane riešenia virtuálnej reality IC.IDO.

IC.IDO je nepochybne prínosom pre každú spoločnosť, ktorá chce nahradiť fyzikálne prototypy. Spoľahlivá a preverená simulácia v reálnom čase, zohľadňujúca zákony fyziky, zabezpečuje realistické správanie sa virtuálnych objektov. Vďaka svojho najlepšieho užívateľského rozhrania vo svojej triede, ste schopní narábať so svojim virtuálnym produktom tak detailne, ako je to možné s reálnymi prototypmi.

IC.IDO vylepšuje konštrukciu z pohľadu vyrobiteľnosti a servisovateľosti nových produktov, a tiež ukazuje, ako je možné vytvárať výrazné úspory počas celej životnosti programu.

Kľúčové faktory úspechu IC.IDO na trhu

RÝCHLE VÝSLEDKY VYKONANÝCH ZMIEN – od získania dát, prípravy a vykonania analýz

HODNOVERNÁ REPRODUKCIA – pochopenie dynamického správania vďaka fyziky v reálnom čase (kontakty a obmedzenia, správanie pružných členov, atď.)

ROZHODOVANIE V REÁLNOM ČASE – zváženie všetkých možností v rámci tímu s následným prijatím rozhodnutí

VÝKONNOSŤ – veľké a komplexné dátové sety v reálnom čase

POUŽITEĽNOSŤ – vytvorené pre inžinierov

Hlavné spoločnosti leteckého priemyslu ako Airbus, AVIC, Boeing, Lockheed Martin, a ich dodávatelia používajú IC.IDO z dôvodu:

 • Získavania intuitívnych skúseností s produktom hneď na začiatku procesov
 • Znižovania času na vykonávanie zmien uvoľnením konštrukcie pre plánovanie údržby
 • Optimalizácie postupov montáže a demontáže
 • Overovania zdrojov a nástrojov, podpory dokumentácie a vizualizácie postupov

Aktívne a naozaj realistickým spôsobom vás spája s vašim virtuálnym prototypom. Umožňuje procesným inžinierom pracovať s konštrukciou produktu od začiatku na robustných konceptoch.

VIRTUÁLNY INŽINIERING

Preskúmanie dát

Vizualizácia veľkého objemu dát

 • Vykonávajte skorú, multidoménovú validáciu produktu pre kolaboratívnu identifikáciu problémov a ich riešení
 • Prináša úspory nákladov tým, že poskytuje komplexné virtuálne prototypy ako plnohodnotnú náhradu fyzikálnych prototypov
 • Zvyšuje kvalitu a zrelosť výrobkov vďaka spájaniu pochopenia produktu a  problému

Uskutočniteľnosť produktu

Prístupnosť, dosiahnuteľnosť, viditeľnosť, simulácia robotníka

 • Inžinierske aktivity realizované v predstihu: zrýchlenie zavádzania produktu na trh a zabezpečenie dodávok na čas
 • Zvýšenie vyzretosti produktu a zníženie nákladov prepracovania vďaka skorej kontrole uskutočniteľnosti a prevádzkyschopnosti
 • Umožňuje skorú identifikáciu chýb aj účinné rozhodovanie, s výrazným znižovaním nákladov potrebných na prepracovanie konštrukcie
 • Znižuje čas overovacích procesov prostredníctvom interaktívnej simulácie častí a mechanizmov, s možnosťou vykonávania ad-hoc zmien počas stretnutí a porád

Prevádzkyschopnosť a funkčnosť

Okamžité vyhodnotenie pružných členov, ako napríklad káblov a hadíc

 • Potvrdzuje zhodu s minimálnymi vôlami a špecifikáciami prístupnosti pri používaní a prevádzky produktu.
 • Znižuje počet zranení a zbytočného nepohodlia
 • Zaručuje a zvyšuje zákazníkmi vnímanú kvalitu produktu

Rozpoznajte a predchádzajte montážnym problémom virtuálnou validáciou montážnych procesov podstatne skôr, než sú fyzikálne makety k dispozícii

VIRTUÁLNA MONTÁŽ

Ergonómia montážnej bunky, identifikácia slepých operácií, preskúmanie a validácia priestoru dosiahnuteľného rukou

Majte pod kontrolou bezpečnosť pracovníkov počas operácií

 • Vytvárajte lepšiu kvalitu a priepustnosť zlepšovaním pracoviska a ergonómie procesov
 • Znížte počet nepotrebných služobných ciest
 • Dodávajte efektívne materiály a nástroje na výrobnú linku aj montážnikom
 • Znižuje počet zranení a zbytočného nepohodlia
 • Potvrďte zhodu z pohľadu ergonómie relevantnými montážnymi postupmi
 • Potvrďte zhodu z pohľadu ergonómie relevantnými montážnymi postupmi

Preskúmanie prístupov k nástrojom / validácia / zaškolenie

Manipulátory / ergonomické problémy / definícia a overenie operácií

 • Skracujte čas po spustenie výroby verifikáciou vhodnosti nástrojov ešte pred nábehom
 • Znížte potrebu korekcií nástrojov aj náklady na vývoj špeciálnych nástrojov
 • Vyvarujte sa nadmerným prestojom z dôvodu nesprávnych nástrojov / manipulačných zariadení
 • Zvyšujte priepustnosť a dobu cyklu s vylepšenou ergonómiou nástrojov
 • Urýchlite čas nábehu výroby plne vyškoleným personálom, virtuálne, a v predstihu

Preskúmanie virtuálneho prototypu diela

Simulácia montážnych sekvencií / validácia kinematiky

 • Skracujte čas uvedenia na trh s nižšími nákladmi na fyzikálne prototypy, pričom oboznamovanie s výrobkom môže byť vykonané virtuálne
 • Záťažové činnosti vplývajúce na výrobu / návrh montáže ešte pred zmrazením konštrukčných návrhov

Vytvárajte hmatateľné úspory záručných opráv a nákladov na údržbu virtuálnou validáciou montážnych a demontážnych procesov v čo najskoršom štádiu

VIRTUÁLNY SERVIS

Preskúmanie prístupov k nástrojom / validácia / zaškolenie

IC.IDO umožňuje okamžité vyhodnocovanie pružných komponentov, ako napríklad rúry a káble

 • Maximalizujte využívanie štandardných nástrojov a minimalizujte prerábanie nástrojov, čím znížite náklady na vývoj špeciálnych nástrojov pre servis a údržbu
 • Optimalizujte dobu servisu a údržby vďaka overeniu nástrojov / manipulátorov
 • Zvyšujte priepustnosť a dobu cyklu s vylepšenou ergonómiou nástrojov
 • Poskytujte interaktívne pracovné inštrukcie s cieľom poskytovania podrobnejších informácií servisným tímom, čím sa znížia celkové náklady na školenie a zvýši sa celková kvalita údržby
 • Zaistite bezpečnosť pracovníkov prostredníctvom validácie a preventívnej kontroly pracovných postupov

Realizovateľnosť údržby, opráv a úkonov generálnych opráv

IC.IDO umožňuje kontrolu bezpečnosti pracovníkov počas údržbárskych aktivít, čím je možné znižovať riziko úrazov

 • Validujte realizovateľnosť opráv aj ich nákladov už v skorom štádiu vývoja
 • Zrýchlite vyspelosť produktu a znížte náklady na prepracovanie so skorou kontrolou realizovateľnosti alebo identifikáciou možných problémov
 • Znižujte dobu plánovania a zvyšujte spoľahlivosť plánovania vďaka virtuálnemu preskúmaniu a validácie tolerancií a nástrojových operácií
 • Stanovujte vylepšené pracovné postupy a lepšie pochopenie – 3D skúsenosti ako keby s reálnym produktom poskytne nový rozmer technickej komunikácie
 • Vplyv pohľadu v životnej veľkosti z pohľadu požiadaviek údržby vylepšuje konštrukciu – aj z pohľadu udržiavateľnosti
 • Vykonávajte údržbu správne už od prvého okamihu navrhovaním a validovaním multidisciplinárnych dát