O nás

Naša spoločnosť bola založená v roku 2001 so zámerom vytvorenia konštrukčnej kancelárie, ktorá je schopná riešiť problémy výrobnej praxe.

V počiatkoch spoločnosť sa orientovala na petrochemický priemysel, kde riešila technické problémy výrobných prevádzok spoločností sídliacich v blízkosti našej kancelárie – SLOVNAFTU, a.s. a Duslo Šaľa, a.s. a ich subdodávateľov.

Už koncom roka došlo k dohode s nadnárodnou spoločnosťou ESI Group o zastúpení tejto spoločnosti na Slovensku. V počiatkoch sa jednalo o zastúpenie predaja softvérov tejto nadnárodnej spoločnosti.

Začiatkom roka 2002 sme rozšírili zmluvu o zastúpení aj na územie Maďarska, pričom s rozšírením teritória našej spoločnosti došlo aj k rozšíreniu aktivít: začali sme ponúkať nielen predaj a prenájom licencií ESI, ale aj konzultačné aktivity na základe špecifikácií našich partnerov.

Predaj softvéru nie je možné považovať za kvalitnú službu, pokiaľ to nie je prepojené aj na dodávku hardvéru. V tomto duchu sme plánovali aj naše aktivity pri rozširovaní portfólia spoločnosti; nakoľko od začiatku založenia firmy sme mali v pláne poskytovať profesionálne služby, hľadali sme partnerov, aliancia s ktorými plnohodnotne napĺňa nielen naše predstavy, ale aj očakávania našich partnerov. V spoločnosti HP sme našli silného partnera, ktorý nás podporuje nielen pri riešení pracovísk vývojárov ponukou vhodných stolových a prenosných pracovných staníc, ale svojimi serverovými riešeniami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou pracoviska každého jedného vývojára. Vďaka HP tiež vieme dodať malé aj veľkoplošné tlačiarne šité na mieru užívateľov. Práve preto od roku 2005 máme vytvorené partnerstvo s touto medzinárodne uznávanou IT spoločnosťou.

Hospodárska kríza roku 2008 nás dotlačila k tomu, aby sme svoje činnosti výrazným spôsobom zlepšili. Rozhodli sme sa integrovať systémy manažérstva podľa noriem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 27001. Tieto systémy manažérstva nám pomáhajú efektívne riadiť našu spoločnosť, a tiež poskytujú záruku kvality dodávaných prác našim partnerom.

V roku 2011 sme sa rozhodli kvalitatívne zlepšiť aj naše aktivity v oblasti konzultačnej činnosti technických, inžinierskych a výskumno-vývojových činností, a prijali sme záväzok certifikovať technický úsek spoločnosti aj podľa normy ISO 17025 ako Skúšobné laboratórium na vykonávanie skúšok tak pevnosti dopravných prostriedkov koľajovej a cestnej dopravy, ako aj pevnosti tlakových nádob a rúr. Súčasne s akreditáciou skúšobného laboratória sme rozšírili naše kapacity v oblasti technických meraní, vďaka ktorým sme schopní ponúkať kapacity aj pri meraní fyzikálnych meraní v neštandardných rozsahoch. Akreditácia skúšobného laboratória bola úspešne ukončená v roku 2013.

Prvotným záujmom nášho tímu inžinierov je spokojnosť užívateľov so softvérovými produktmi ESI Group, ale okrem predaja softvéru poskytujeme aj technickú podporu k softvérom, ako aj konzultačnú činnosť, školenia zákazníkov a tiež pomáhame pri rôznych inžinierskych štúdiách. Tím skúsených odborníkov sa zaoberá riešením komplexných inžinierskych projektov. Ako partneri ESI Group, ktorá je uznávaným svetovým dodávateľom nástrojov počítačovej simulácie v oblastiach návrhu prototypov a výrobných procesov, máme prístup k najnovším metodikám a poznatkom v oblasti počítačovej simulácie. Spoločnosť rovnako kladie dôkaz na reálne modelovanie fyzikálnych vlastností materiálov. Nami ponúkané riešenie spočíva vo vykonávaní ucelenej výpočtovej analýzy, pričom popri numerických modeloch vo vlastnom laboratóriu vykonávame merania fyzikálnych vlastností kovových a nekovových materiálov. V jednotlivých krokoch sú riešené náročné úlohy počítačovej simulácie. Ktorá sa snaží postihnúť čo najväčšie množstvo javov, ktoré môžu ovplyvniť podobu a vlastnosti finálneho produktu. Jedná sa napríklad o prepojenie výsledkov výpočtov jedného programového súboru ako vstupu do následných počítačových analýz. Typickým príkladom riešenia zreťazenia jednotlivých výpočtových analýz je prenášanie výsledkov zo simulácie plošného tvárnenia do simulácie nárazových skúšok (crash testov).

TEN SLOVAKIA, s.r.o. poskytuje svoje služby v oblasti simulácií nárazových skúšok, pasívnej bezpečnosti cestných a koľajových vozidiel, ďalej v oblastiach výrobných procesov tvárnenia, odlievania, zvárania, tepelného spracovania, ale aj v takých špecializovaných oblastiach, ako napríklad vibroakustika, prúdenie a elektromagnetická kompatibilita. Naše riešenia nájdu uplatnenie v priemyselných oblastiach automobilového, leteckého, námorného, obranného, ťažkého priemyslu, ale aj energetiky, a to v celom spektre jednotlivých oblastí.

Sme si vedomí toho, že ponúkať špičkovú kvalitu na trhu dokážeme iba vtedy, ak sa budeme neustále zlepšovať. Preto našimi každodennými aktivitami napĺňame vytýčené ciele, ktoré je možné považovať za úspech iba vtedy a len vtedy, ak náš zákazník je spokojný bez výhrad.

Súčasnosť - výzva
Súčasný svet dostáva pod tlak všetky spoločnosti technického sveta; nároky spotrebiteľov sa zvyšujú, pričom súčasne očakávajú znížený životný cyklus produktov a nižšie predajné ceny. Tieto protichodné očakávania môžu splniť len tie spoločnosti, ktoré implementáciou a využívaním najnovších technológií dokážu reagovať na neustále sa meniace podmienky trhu.

Riešenie
Jedinou možnou cestou, ako je možné čeliť týmto výzvam, je nahradiť fyzické prototypy a praktické skúšky virtuálnymi. Už aj v súčasnosti virtuálne testy prekonávajú fyzikálne skúšky, a ktoré vďaka moderným počítačovým technológiám sa čoraz viac uplatnia v bežnej technickej praxi. Cieľom ale je úplné nahradenie reálnych skúšok virtuálnymi, čo je dôležitým krokom k zavedeniu digitálnej továrne.

Ako môžeme napomáhať dosiahnuť vytýčené ciele?
TEN SLOVAKIA, s.r.o. má bohaté skúsenosti v podporovaní našich zákazníkov pri zavádzaní a zdokonaľovaní virtuálnych prototypov, zavádzaní virtuálnej výroby alebo analýz vplyvov okolia na virtuálne objekty bádania. Sme schopní odovzdávať potrebné vedomosti vo všetkých významných oblastiach technického sveta.

Aké výhody môžete získať?
  • Vykrytie krátkodobých kapacitných problémov pri riešení vašich CAE projektov skúsenými a uznávanými odborníkmi
  • Využitie odborných vedomostí našich pracovníkov v rôznych oblastiach technického sveta, ako napríklad štrukturálne nárazové skúšky, bezpečnosť, dynamika tekutín a plynov, výrobné procesy alebo automatizácia procesov. Simulácie vo všetkých týchto oblastiach môžu byť vzájomne prepojené, aj riešené ako viazané úlohy.
  • Záruku podchytenia najnovších technologických trendov v oblastiach CAE, čím môžete získať kontrolu nad simuláciami vašich nových a inovatívnych vývojových projektov.