Postup analýzy zostatkovej životnosti

FITNESS-For-SERVICE ASSESSMENT – Posúdenie vhodnosti nepretržitej prevádzkyPrevádzka môže pokračovaťVýpočet zostatkovej životnostiZmena prevádzkových parametrovPrevádzka možná iba po opraveJe nutná prestavba zariadeniaJe nutná odstrávka zariadenia

3 základné podmienky analýz zostatkovej životnosti :

1. Presná napäťová analýza (Stress Analysis) : k tomu, aby bolo možné realizovať ľubovoľnú analýzu zostatkovej životnosti, je nutné presne určiť rozloženie napätí v danom zariadení (analytické, numerické metódy). Samostatné, alebo viazané diferenciálne rovnice mechaniky na zložitej geometrii je možné riešiť výlučne aplikáciou približnej mumerickej metódy (metóda konečných prvkov). Prvým krokom každej konečnoprvkovej napäťovej analýzy je stavba presného 3D (CAD) modelu so zapracovaním:
 • Pružnosti a pevnosti
 • Prenosu tepla
 • Prúdenie média
2. Znalosť materiálových vlastností (Material Properties) : Je nevyhnutné poznať materiálové charakteristiky zariadenia, ktoré sa má testovať, ako je definované v norme, alebo ak takéto neexistujú, vlastnosti určené meraním predpísaným v norme – namerané pri rôznych podmienkach prostredia, teploty a zaťaženia :
 • Potreba údajov z literatúry a materiálových databáz
 • Merania šité na mieru (v prípade tupých a kútových zvarov creepové, ťahové, únavové skúšky, atď.)
 • Mechanické vlastnosti (Rm ; Rp0,1 ; E ; Rm|T|t ; Rp0,1|T|t ; ET ; Sa ; T ; tr(T,s) ; …)
 • Materiálové vlastnosti, dovolené napätia (s-e|T ; fnc ; ; ; … )
 • Súčinitele bezpečnosti, faktory, parametre (SFc ,WSF, WSRF, FSRF, …)
 • Iné fizikálne a teplotné parametre potrebné na vykonanie analýz
2. Použitie normy (Standard) : počas skúšok v každom jednom prípade je nutné postupovať podľa pokynov smerodajne oborovej normy. V prípade, ak takáto norma neexistuje, potom smerodajné sú prípadné /interné normy” daného podniku:
 • STN
 • EN
 • ASME
 • BN
 • API
 • atď.
Ilistrácia FFS