Prípadová štúdia FFS

Prípadová štúdia FFS – Tlakové zariadenie s trhlinou pri pozdĺžnom zvare

Normovaný postup

Normovaný postup API/ASME FFS definuje 3 vyhodnocovacie úrovne:

 • Úroveň 1 (Level 1): to je najjednoduchší, tzv. základný vyhodnocovací postup, ktorý môže realizovať aj skúsený inšpektor, alebo prevádzkový inžinier.
  • V rámci procesu je možné realizovať jednoduché (ručne realizované) výpočty
  • nevyhnutne najkonzervatívnejšia úroveň ohodnotenia (niekedy Level 2,3 sú vyhovujúce, ale Level 1 nie)
  • V niektorých prípadoch Level 1 nie je dovolená (napr. Seizmické zaťaženie, zaťaženie od vetra, atď.)
  • V prípade Level 1 postupy určené v FFS je nutné presne dodržiavať, nezávislý alebo individuálny výklad nie je prípustný!
 • Úroveň 2 (Level 2): komplexnejší vyhodnocovací princíp, ako je Level 1, ktorý môže vykonávať inžinier so skúsenosťami FFS. Väčšina výpočtov Level 2 je realizovaných na vopred definovaných pracovných listoch.
  • Postupy a formy výpočtov realizovaných v rámci procesu podľa FFS sú vopred definované
  • Pri aplikácii Level 2 je dovolený väčší inžiniersky priestor pri prijímaní technických rozhodnutí
  • Inžinier realizujúce vyhodnocovanie musí mať skúsenosti s procesmi FFS
 • Úroveň 3 (Level 3) : to je najpokročilejšia úroveň, ktorý môže realizovať len vysoko kvalifikovaný a skúsený odborný inžinier. Táto úroveň FFS pre potrebné napäťové- a iné inžinierske analýzy môže vyžadovať počítačové simulácie (CAE, CFD, NVH).
  • Počas procesu Level 3 norma FFS predpisuje niekoľko návrhových koncepcií, ale detailné vyhodnotenie necháva na odborného inžiniera
  • Nakoľko každá technická situácia je odlišná, zložité inžiniErkse postupy a výpočty len ťažko je možné skupiť do systému pozostávajúcej zo za sebou idúcich krokov, preto zodpovednosť odborného inžiniera je veľmi vysoká
  • Vyhodnotenie Level 3 je najnákladnejší postup FFS, ale ak vďaka výsledku komplexnej inžinierskej analýzy je možné zamedziť vzniku vážnych poškodení a neplánovaných odstávok, potom asi právom môžeme hovoriť o dobrej investícii
Popis prípadovej štúdie

INŠPEKCIA:

V dôsledku pravidelnej kontroly rozpoznaná prasklina pozdĺž pozdĺžneho zvaru na vnútornej strane nádrže

ÚLOHA:

Pomocou normovaného postupu FFS (API 579/ASME, PD7910, FITNET) je nutné posúdiť, či je dané zariadenie schopné ďalšej prevádzky s pozdĺžnou prasklinou, ktorá bola rozpoznaná NDE skúškou pozdĺž vnútornej časti pozdĺžneho zvaru.

Normovaný postup API/ASME FFS ponúka 3 vyhodnocovacie úrovne:

 • Úroveň 1 (Level 1) : to je najjednoduchší, tzv. základný vyhodnocovací postup, ktorý môže realizovať aj skúsený inšpektor, alebo prevádzkový inžinier.
 • Úroveň 2

  (Level 2) : komplexnejší vyhodnocovací princíp, ako je Level 1, ktorý môže vykonávať inžinier so skúsenosťami
  FFS
  . Väčšina výpočtov Level 2 je realizovaných na vopred definovaných pracovných listoch.
 • Úroveň 3

  (Level 3) : to je najpokročilejšia úroveň, ktorý môže realizovať len vysoko kvalifikovaný a skúsený odborný inžinier. Táto úroveň
  FFS
  pre potrebné napäťové- a iné inžinierske analýzy môže vyžadovať počítačové simulácie (CAE, CFD, NVH).

KROKY VYHODNOTENIA:

 • 1. Hľadanie príčiny poruchy
  • DÁTOVÝ LIST
   odhaľujúci mechanizmus poškodenia
  • Poruchy vzniknuté pred normálnou prevádzkou
  • Poruchy vzniknuté počas bežnej prevádzky
 • 2. Potrebné údaje (určenie technických údajov a mechanických vlastností)
  • DÁTOVÝ LIST
   pre vyhodnocovanie poškodení typu trhlina
  • Pôvodné
   konštrukčné parametre
   zariadenia
  • Údržbárske
   a
   prevádzkové parametre
   zariadenia
  • Zaťaženie
   zariadenia a
   rozloženie napätí
   v ňom
  • Materiálové vlastnosti
   (Rp02 ; Rm ; KIC ) zariadenia
  • Charakteristiky
   poškodenia
   typu trhlina
 • 3. API 579/ASME vyhodnocovacie úrovne
  • 1. Vyhodnocovacia úroveň (Level 1) : to je najjednoduchší, tzv. základný vyhodnocovací postup, ktorý môže realizovať aj skúsený inšpektor, alebo prevádzkový inžinier
  • 2. Vyhodnocovacia úroveň (Level 2) : komplexný vyhodnocovací postup, môže vykonávať inžinier so skúsenosťami s
   FFS
  • 3. Vyhodnocovacia úroveň (Level 3) : najvyššia vyhodnocovacia úroveň, môže vykonávať iba vysoko kvalifikovaný a skúsený inžinier

Zistenie dôvodu poškodenia

Poruchy zariadenia zistené počas prevádzkovej inšpekcie môžu prameniť z niektorých materiálových, resp. výrobných vád, a/alebo aj z porúch indukovaných z prevádzkovania:

 • Poruchy získané pred normálnou prevádzkou zariadenia
  • Materiálové chyby
  • Chyby súvisiace s procesom zvárania (porozita, praskliny zvarov, nedokonalá výplň, atď.)
  • Chyby súvisiace s obrábaním (obrobenie koreňa, praskliny po brúsení, preliačiny, zárezy, atď.)
  • Chyby súvisiace s PWHT (PWHT praskliny, krehnutie, atď.)
  • Nesprávna voľba materiálu
 • Poruchy vyskytujúce sa počas bežnej prevádzky zariadenia

a – pozdĺžna trhlina
b – priečna trhlina
c – porozita
d – pórovitosť
e – lokálna porozita
f – lineárna porozita
g – zmršťovacia dutina
h – troskové inklúzie
i – nedokonalá výplň
j – vnútorná chyba zmrštenia
k – bočná chyba zmrštenia
l – zárez v koreni
m – výška zvaru
n – výplň zvaru
o – plniaca dutina
p – prekrývka
q – chyba licovania

Poruchy zistené pri kontrole zariadenia počas prevádzky môžu byť spôsobené
materiálovou-, výrobnou chybou, a/alebo chybami spôsobenými počas prevádzky:

 • Poruchy vzniknuté pred normálnou prevádzkou zariadenia
 • Poruchy, ktoré vznikli počas bežnej prevádzky zariadenia
  • Komplexný a lokálny nedostatok materiálu v dôsledku korózie a/alebo iných príčin erózie
  • Povrchové praskliny
  • Vnútromateriálové praskliny
  • Mikrotrhliny indikované v materiáli (vodíková choroba, creep)
  • Fázové transformácie v materiáli
   • Krehnutie, granulácia a precipitácia grafitu v uhlíkových oceliach
   • Precipitáty tzv. s-fázy spôsobujúce krehnutie pri feritických a austenitických oceliach
   • Krehnutie feritických a duplexných nerezových ocelí pozorovateľných pri teplotách nad 475oC
   • Popúšťacie krehnutie pozorovateľné pri oceliach 2.25Cr-1Mo
Vstupné údaje

POTREBNÉ DÁTA (Formulár pre vyhodnotenie poškodení typu trhlina):POTREBNÉ VSTUPNÉ DÁTA:

 • Pôvodné konštrukčné parametre zariadenia
  • Hlavné rozmerové parametre zariadenia (priemer, hrúbka steny, atď.)
  • Modelové (CAD/CAE) a výpočtové (napätia, intenzita napätí, atď.) údaje
  • Rozmery, hrúbky a prípojky prírub, viek, rúrok atď.
 • Prevádzkové a údržbové parametre zariadenia
  • Najpravdepodobnejší mechanizmus vzniku poruchy
  • Či trhlina narastá, alebo nie
  • Odhad tvarom a rozmerov trhliny
  • Možné opravné alebo nápravné opatrenia
 • Zaťaženie zariadenia a rozloženie napätí v ňom
  • Určenie relevantných zaťažovacích prípadov (tlak, teplota, iné mechanické zaťaženia, atď.)
  • Výpočet napätí (analytické formuly podľa NORMY, numerické metódy – MKP (FEA))
  • Triedenie komponentov napätí (prvotné, druhotné, trvalé)
 • Materiálové vlastnosti zariadenia (Rp02 ; Rm ; KIC)
  • Mechanické a tepelnotechnické konštanty (E, n, a, atď.)
  • Hodnoty medze klzu a pevnosti v ťahu (Rp02 ; Rm ; skutočná krivka s-e - Ramberg-Osgood)
  • Hodnoty intenzity napätí (KIC)
  • Model rastu trhliny (model+konštanty k určeniu zostatkovej životnosti)
 • Charakteristika porúchy typu prasklina
  • Určenie dĺžky trhliny
  • Určenie hĺbky trhliny
  • Charakterizácia rozvetvených trhlín
  • Charakterizácia viacnásobných trhlín
  • Inšpekčné techniky
  • Zvolenie vhodnej metódy NDE
   • Z pohľadu umiestnenia trhliny (povrchové, uzavreté)
   • dĺžka, hĺbka, orientácia (uhol) a z pohľadu správneho určenia pozície
Spôsoby vyhodnocovania API 579/ASME

Spôsoby vyhodnocovania API 579/ASME (Level 1. Assessment):

 • Krok 1

  • Zaťaženie zariadenia
 • Krok 2

  • Prevádzková teplota zariadenia
  • Krok 3

   • Výber API Diagramu podľa typu nádrže a polohy poškodenia zvaru

   Diagram pre vyhodnotenie max. dovolenej dĺžky trhliny: valcová nádrž, trhlina v pozdĺžnom zvare
  • Krok 4

   • Určenie krivky dovolenej dĺžky trhliny

   Diagram pre vyhodnotenie max. dovolenej dĺžky trhliny: valcová nádrž, trhlina v pozdĺžnom zvare
  • Krok 5

   • Určenie referenčnej teploty (Tref) SA-516 pre prípad materiálu akosti Gr. 70
  • Krok 6

   • Určenie maximálnej dovolenej dĺžky trhliny (2c)
  • Krok 7

   • Vyhodnotenie