Sysweld

Umožnite virtuálnu verifikáciu a overenie viacnásobného spájania priemyselných štruktúr a zostáv pomocou simulácie

Vyššia efektívnosť a opakovateľnosť, vyššia kvalita a bezpečnosť a kratšia doba vývojového cyklu s nižšími nákladmi sú kľúčovými hnacími faktormi v moderných dielňach zvárania a montáže karosérií. Konštruktéri produktov, návrhári výrobných procesov a zvárači musia čeliť týmto výzvam. Priemysel sa navyše prechádza na ľahké materiály, ako sú vysokopevnostné ocele a hliník, čo predstavuje ďalšie výzvy počas fázy navrhovania a validácie, pretože s týmito progresívnymi materiálmi je ťažké pracovať, a to kvôli značnej miere odpruženia, a tiež vyžadujú presnú reguláciu tepla. Rovnako ako v každom inom odvetví je konkurencia tvrdá, takže priemyselné odvetvia nemajú čas na testovanie rôznych konštrukcií alebo prístupov zvárania a montáže a nemajú veľmi malý priestor na chyby – aj tu prevláda mentalita „nech to vyjde hneď na prvý pokus“. aj tu prevláda mentalita „najskôr na úspech“.

ESI
SYSWELD, ako výsledok viac ako 30 ročnej plynulej spolupráce
s hlavnými globálnymi priemyselnými partnermi, ponúka
jedinečné hodnotenie chemických, tepelných, metalurgických a
mechanických javov, ktoré sa vyskytujú pri procesoch zvárania a
montáže zváraním pomocou počítačových simulácií. SYSWELD
sa zameriava na procesy zvárania (oblúkové, elektrónovým lúčom,
laserom alebo bodovým zváraním) a tepelného spracovania
(nauhličenie, nitridovanie, kalenie atď.) a zohľadňuje pritom
všetky dôležité tepelné, metalurgické a mechanické javy

Vďaka tomu všetkému SYSWELD umožňuje inžinierom byť čo najproduktívnejší tým, že budujú fyzicky realistické virtuálne štruktúry vo vývojovej fáze, aby sa zabezpečilo zlepšenie kvality a výkonnosti vyrobených výrobkov. Okrem toho môžu naši zákazníci spájaním rôznych výrobných procesov simulovať rôzne reťazce procesov so zváracími sekvenciami v rôznych fázach výroby, aby sa vyhodnotili uskutočniteľnosť návrhu a počiatočné procesy ale aj podrobné overovanie, aby sa zabezpečilo nákladovo efektívne plánovanie výroby a zvýšila sa ziskovosť aj marža.

With all of this, SYSWELD allows engineers to be as productive as possible by building physically realistic virtual structures in the development phase to ensure improvement in the quality and performance of the manufactured products. Moreover, by coupling different manufacturing processes, our customers can simulate various process chains with upstream and downstream welding processes for design & upfront process feasibility evaluations and detailed validation to ensure cost-efficient product and production planning and drive increased profitability and margins.

Výhody SYSWELD

 • Minimalizuje čas a náklady pri uvádzaní výrobkov na trh skrátením cyklu vývoja produktu
 • Zníženie potreby fyzického prototypovania
 • Kontrola a optimalizácia vlastností materiálu, procesu spájania a kvality zvaru
 • Udržiavanie deformácií v rámci predpísaných tolerancií
 • Zvýšenie výkonu produktu a celkovej životnosti zváraných konštrukcií

Vedeli ste, že Sysweld ponúka riešenia pre návrh technológií a procesov zvárania:

Kontrola deformácií zostáv karosérií

ESI SYSWELD umožňuje konštruktérom a plánovačom procesov virtuálne vyrábať, montovať a testovať fyzicky realistické virtuálne komponenty dlho predtým, ako sa vyrobia ich reálne fyzikálne prototypy. Odteraz môžete kontrolovať rozmerové nepresnosti (geometrickú kvalitu) montážnych zostáv spojovaných za tepla a za studena tak, že sú zohľadnené účinky mechanického zaťaženia počas následných montážnych procesov aj tepelných účinkov indukovaných zváraním. Máte možnosť:

 • Spravujte tolerancie na rôznych úrovniach od plánovania po validáciu výroby
 • Vyvarujte sa deformáciám spôsobeným uzatváraním medzier a účinkami procesov spájania za tepla a za studena
 • Zvoľte typ, polohu a sekvenciu uchytení včítane upínacích síl
 • Rozpoznajte vplyv medzier a procesu spájania na výslednú deformáciu zostavy
 • Kontrolujte deformácie optimalizáciou sekvencie umiestnenia zvarov

V rámci simulácie montáže lisovaných dielov pracovný postup zohľadňuje niekoľko technologických krokov a operácií:

Kvalita a výkonové charakteristiky zvaru 

Simulácia zvárania a montáže minimalizuje náklady počas rôznych fáz vývoja produktu, ako je navrhovanie, plánovanie výroby, skúšanie a validácia výroby. ESI SYSWELD je najpresnejší multi-fyzikálny softvér na báze konečných prvkov (FEA) na trhu, ktorý simuluje tepelné spájanie (oblúkové-, laserové, trecie, bodové zváranie, zváranie elektrónovým lúčom). Sčítaním všetkých relevantných výrobných efektov a umožnením prenosu výsledkov simulácie z jedného výrobného kroku do nasledujúceho, poskytuje SYSWELD skutočne prediktívne komplexné riešenie pre výrobu zváraných a zmontovaných priemyselných dielov.

Vaše výhody:

 • Vyvinúť a optimalizovať technologický plán v čo najkratšom čase
 • Pracujte so všetkými priemyselnými konštrukčnými oceľami, hliníkom, komplexnými materiálmi alebo rôznymi kovmi
 • Zabezpečte uskutočniteľnosť procesu a bezpečnosť s nižšími nákladmi a časom cyklu
 • udržanie deformácií po zváraní v dovolenom tolerančnom pásme
 • Majte pod kontrolou vysoké zvyškové napätia vo zvarencoch pre hodnotenie kvality
 • Vylepšite nárazové a únavové vlastnosti produktu

Sysweld ako jedinečné riešenie má v sebe implementovaný nasledovný postup zvárania a montáže zváraním pre výrobu karosérií:

Kontrola deformácií v automobilovom priemysle využitím virtuálneho zvárania a montáže zváraním

SYSWELD, ktorý profituje z rokov vývoja zameraných na automobilový priemysel, umožňuje modelovanie celého virtuálneho reťazca lisovania a montáže zváraním pre rýchle analýzy deformácií v kontexte výroby karosérií automobilov.

Konštruktéri môžu teraz kontrolovať rozmerové nepresnosti montážnych zostáv spojovaných za horúca a za studena tak, že zohľadňujú účinky mechanického zaťaženia počas následných montážnych procesov aj tepelných účinkov indukovaných zváraním.

Inžinieri môžu virtuálne vyrábať, montovať a testovať fyzicky realistické virtuálne komponenty dlho predtým, ako sa vyrobia ich reálne fyzikálne prototypy.

Výrobcovia automobilov a ich dodávatelia môžu následne znížiť náklady a oneskorenia spôsobené plánovaním výroby, testovaním a validáciou procesov.

Výstupom simulácie kvality zvarového spoja sú nasledovné hlavné fyzikálne veličiny:

Simulácia tepelného spracovania 

SYSWELD sa zameriava na procesy tepelného spracovania (nauhličenie, nitridovanie, kalenie atď.) a zohľadňuje pritom všetky tepelné, metalurgické a mechanické javy.

Vaše výhody:

 • Zabráňte nežiadúcim deformáciám a vysokej tvrdosti materiálu počas alebo po tepelnom spracovaní
 • Získajte správnu materiálovú pevnosť, húževnatosť a tvrdosť
 • Zaistite vysokú odolnosť kontaktných povrchov proti opotrebeniu
 • Dosiahnite požadované rozdelenie zvyškových napätí

Vedeli ste, že Sysweld ponúka riešenia pre návrh technológií a procesov tepelné spracovanie: